Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin reha-academy.pl

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. Strona www.reha-academy.pl /działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
    2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.reha-academy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
    3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.reha-academy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
    4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.reha-academy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
    5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
     1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
     2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
     3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   2. DEFINICJE
    1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.reha-academy.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
    2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
    3. USŁUGODAWCA – www.reha-academy.pl jest Reha Academy s.c ul. Złota 59 00-120 Warszawa NIP: 5252832263
    4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
    5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony, której celem jest zakup uprawnień do kursu dostępnego z poziomu Strony oraz do kursu odbywającego się w formie stacjonarnej na określonych przez Usługodawcę zasadach.
    6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
   3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
     1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
     2. korzystanie z Newslettera,
    2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
   4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
    2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
     1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
     2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
    3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
     1. komputer z dostępem do Internetu,
     2. dostęp do poczty elektronicznej,
     3. przeglądarka internetowa,
     4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
    4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
    5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
    6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
     1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
     2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@reha-academy.pl
     3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
     4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
    2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
   6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ REZYGNACJI Z USŁUG
    1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
     1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@reha-academy.pl
     2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
     3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
     4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
    2. Usługobiorca może zrezygnować z Usług Elektronicznych poprzez zgłoszenie reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem dla rezygnacji. W ramach tego postępowania przewiduje się zwrot wszelkich wpłat za Usługi Elektroniczne, których rezygnacji się podjęto.
   7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
    1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.reha-academy.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.reha-academy.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.reha-academy.pl bez zgody Usługodawcy.
    2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.reha-academy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
    3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
    2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.